Privacy Policy

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése és a webes szolgáltatás nyújtása folyamán, a kapcsolatfelvételi lapon (www.willishotel.hu /kapcsolat/) illetve az árajánlat kérése során kitöltött és megküldött személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) abból a célból kezeli, hogy a látogatók részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljesíteni kívánja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltakat.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő elérhetőségei

1, Fogalommeghatározások

Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, a GDPR (General Data Protection Regulation) szerint;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2, Az adatkezelés irányelvei

Társaságunk a személyes adatok kezelését az adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelőnek és relevánsnak, pontosnak és naprakésznek kell lennie, és csak a szükséges mértékben kezelhető.

A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolása során figyelni kell arra, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé, hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

3, Adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, jelen adatvédelmi tájékoztató 5. pontjában felsoroltak szerint hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése és a hotel üzemeltetése során az oldalt látogató személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az 5. pontban kerül felsorolásra.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal és a hotel azon látogatói, akik kapcsolatfelvétel vagy a szolgáltatás igénybevétele céljából személyes adatokat szolgáltatnak.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét adatkezelési céltól függ, az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha a cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja az info@willishotel.hu e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

A kezelt adatok konkrét köre, célja és egyéb szabályai jelen adatvédelmi tájékoztató 5. pontjában kerültek feltüntetésre.

4, Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatkezeléssel érintett személynek joga van kérni vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett tájékoztatást kérhet az adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett panaszt intézhet a felügyeleti hatósághoz.

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a weboldal és a hotel szolgáltatását, a kért személyes adatok megadása szükséges. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal és a hotel egyes funkcióinak igénybe vétele azonban e nélkül nem biztosítható.

Az személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítése illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben az info@willishotel.hu e-mail címen, telefonon vagy levélben a fent megjelölt elérhetőségeken.

5, Kezelt adatok köre és célja:

a) Információkérés

Társaságunk biztosítja érintett részére, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Társaságunktól tájékoztatást kérjenek. Az tájékoztatáskérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 Az érintettek köre minden természetes személy, aki Társaságunkkal kapcsolatba lép és az tájékoztatást kér személyes adatainak megadása során.

Kezelt adatok köre és célja:

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás, kérdések, kérések és egyebek megválaszolása.

Adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig, joghatás kiváltásra alkalmas nyilatkozat esetén az elévülési idő végéig tart.

b) Ajánlatkérés

Társaságunk biztosítja érintettek számára, hogy az alább részletezett adataik megadásával az ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintett minden természetes személy, aki Társaságunktól adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

érkezés napja, távozás napja, felnőttek száma, gyermekek száma, ellátási forma, speciális szolgáltatási igény: ajánlatadáshoz  szükséges

 Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

c) Szobafoglalással és/vagy ajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk biztosítja, hogy az alább részletezett adataik megadásával Társaságunknál szobát foglaljanak.

A szobafoglalás és az adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintett minden természetes személy, aki Társaságunk által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával szobát foglal.

Érkezés napja, távozás napja, felnőttek száma, gyermekek száma, ellátási forma, különleges szolgáltatási igény, kiegészítő szolgáltatások, kiválasztott ellátás: szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához, szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán Társaságunk a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

d) Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás

Érintett az érkezésekor, bejelentőlapot és/vagy a helyi önkormányzat szerint meghatározott vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást szolgáló könyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, továbbá jogszabályban meghatározott adatok tekintetében – ha azokat az érintett önkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.

Érintett minden természetes személy, aki Társaságunk által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.

A kezelt adatok köre és célja:

Neme, útlevél száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma, Magyarország területére történő belépés (nem EU-s állampolgárok jogszabályon alapulóan kötelező,) azonosítás

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak történő  megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapításár.

Társaságunk felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként
megadott adatokat az adóval kapcsolatos jogszabályok, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, vagy annak visszavonását követően is kezelheti.

A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az
Társaságunk az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően jár el.

Adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

A bejelentő lapon az e-mail cím megadásával a Vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.

e) Szállodai mágneskártyás beléptető rendszer

Érintett részére Társaságunk meghatározott területeire személy- és vagyonvédelmi okokból a szobába történő bejutást az Adatkezelő mágneskártya segítségével teszi lehetővé.

A mágneskártya igénylése önkéntes hozzájáruláson alapul és a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges mivel a szoba kizárólag mágneskártya segítségével nyitható.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki Társaságunk által üzemeltetett Szállodában szálláshely-szolgáltatást kíván igénybe venni.

Kezelt adatok köre és célja:

Név, lakcím, mágneskártya száma, annak használatára vonatkozó adatok: azonosítás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: a távozástól számított huszonnégy órán belül meg kell semmisíteni a rögzített adatokat. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni.

f) Kamerarendszer

Társaságunk az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból a Szálloda területén térfigyelő kamerákat üzemeltet. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a recepción elérhető kameraszabályzat alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában mely különösen, az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe történő bemenetellel és bent tartózkodásával adható meg.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre és célja:

Képmás, egyéb személyes adatok: azonosítás, élet és vagyonvédelem fenntartása, balesetmegelőzés és minőségbiztosítási okok, teljesítés igazolása

Felvétel tárolásának helye: Társaságunk üzemeltetésében álló, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2/a. szám alatt található iroda.

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik mely megtekintendő és elérhető a recepción.

8. Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek.

(felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

g) Hírlevél küldése

Érintett alábbi adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki Társaságunk híreiről, akciókról, kedvezményeiről hírlevelet igényel és személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Hírlevél kiküldését Társaságunk teljesíti.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Társaságunk kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,  valamint a info@willishotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a JW's Empire Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2/A) címre küldött levéllel lehet leiratkozni.

 Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

h) Vendégkönyv

 Érintett Willis Hotel recepcióján, papír alapon elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.

A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki Társaságunk által üzemetetett hotel szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani.

A kezelt adatok köre és célja:

Érintett által megadott adatok

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett Társaságunk szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kifejthesse.

Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Társaságunk a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Társaságunk felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

i) Wellness-gyógyászat

Adatkezelő az érintettek nagyobb kényelme érdekében wellness részleget működtet.

A wellness részleg használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki Társaságunk által üzemeltetett wellness részleg szolgáltatásainak igénybevétele előtt vagy során adatokat oszt meg Társaságunkkal.

A kezelt adatok köre:

Egészségügyi adatszolgáltatás biztosításához szükséges

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a wellness részleg igénybevételének biztosítása, ellenőrzése és bizonyítása.

A wellness szolgáltatások között Társaságunk olyan egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, amelyek igénybevétele során érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Társaságunkkal.

A wellness szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokhoz kizárólag a wellness szolgáltatást biztosító személyzet férhet hozzá és csak a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.

Az adatkezelés célja tehát a wellness biztonságos és szakszerű biztosítása.

Az egészségügyi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbíthatóak.

Társaságunk és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott egészségügyi adatot kiemelten köteles megtartani.

Társaságunk vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha 

a, az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

b, az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján Társaságunk tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését Társaságunk az Info törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, jogi kötelezettség elévüléséig.

j) Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások/termékek ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki, vagy foglalja le.

A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni/a szolgáltatást lefoglalni

A kezelt adatok köre és célja:

Bankkártya száma azonosítás, CVV kódazonosítás, lejárat keltezése, kártyabirtokos neve: pénzügyi ügylethez

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő fizetés lehetőségének megteremtése

Tekintettel arra, hogy az érintett nem Társaságunk által üzemeltetett internet alapú szállásfoglalási rendszeren (pl. booking.com) keresztüladhatja meg személyes adatait és bankkártya adatait, amelyeket a szállásfoglalási rendszert üzemeltető vállalkozás Társaságunk számára
továbbíthat az üzemeltető adatvédelmi szabályozása alapján, ezért Társaságunk a bankkártya adatait megismerheti és adott esetben, a saját általános szerződési feltételei alapján azt kezelve, felhasználva terhelheti meghatározott összeggel (pl. vissza nem térítendő foglalás esetén).

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

k) Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.

A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Társaságunk részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja

Számlabirtokos neve, bankszámla szám, közlemény, összeg: azonosítás

Az adatkezelés célja az szolgáltatás fizetésének elősegítése, teljesülésének ellenőrzése.

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatokhoz kizárólag azon Munkatársnak jusson hozzá, akiknek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

l, Sütik (cookie-k)

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie Az oldal felkeresése során a látogató cookie-azonosítója felkerül a remarketinglistára. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment az ön számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi érdekes az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontos képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok, a böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja, a felhasználó hozzájárulása.
A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőiből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

m) Közösségi oldalak

A közösségi oldalak az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjeszti. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa, ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen >

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

6, Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatót küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, erről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatót küldünk. 

A törléshez való jog

Az érintett – az 5. pontban meghatározott adatokra vonatkozó hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatót küldünk.

A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását, mely addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érinett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatót küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az érintettnek e-mailben tájékoztatót küldünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Társaságunkat.

Amennyiben az érinett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 8.